توقیف اموال کارفرما

 امیر فاتحی  : جزئیات روال توقیف اموال در مورد کارگری که شکایت کرده و حکم گرفته و پرداخت نشده چگونه است ؟ مبلغ شکایت 5 و نیم میلیون تومان است. کارگاه شیرینی به نام شخص است. آیا با مامور می آیند و اموال را می برند ؟ نه . باید اموالشان را ابتدا معرفی کنید . اولویت حساب بانکی است و بعد مغازه و ماشین و ... . بعد از معرفی آنها اقدام می کنند .

نظرات