ازکارافتادگی به علت شکستگی استخوان

 مجید عبدلی : ببخشید با شرایطی که گفتم خدمتون در سوال قبلی محاسبه دیه ! آیا می توانم از کار افتادگی بگیرم از تامین اجتماعی با تشکر ؟  اگر حادثه ناشی از کار باشد می توانید احتمالا غرامت دستمزد و یا ازکارافتادگی جزئی بگیرید . البته احتمال ازکارافتادگی جزئی تان ضعیف است . در مورد ازکارافتادگی کلی فکر نکنم به شما تعلق بگیرد .

نظرات