دریافت بیمه بیکاری از طریق کارگاه خانگی

 خیری : فردی که در فروشگاه پدر کار می کرده و بیکار شده ولی نمی تواند از بیمه بیکاری استفاده کند چون کارگاه خانگی محسوب می شود . سن 57 ساله است برای گرفتن بیمه بیکاری باید چند ماه در کارگاه دیگر کار کند تا بیمه بیکاری به ایشون تعلق بگیرد سپاس ؟ حداقل یک سال باید کار کند . البته سوابق قبلی اش در کارگاه پدری محاسبه نمی شود .  

جدیدتر قدیمی تر