درخواست ازکارافتادگی به علت جراحی رباط

 O.M.H : ممنونم از جوابتان . باتوجه به آسیب بالای 50 درصدی رباطم از کار افتادگی چقدر بهم تعلق می گیرد و چه مراحلی اداری دارد برای از کارافتادگی  ؟ نهایتا 10 درصد ازکارافتادگی تعلق می گیرد اگر بدون درمان باشد و در صورتیکه حادثه ناشی از کار باشد غرامت دستمزد نقص عضو بیماری به شما تعلق می گیرد.نظرات