استعفا از محل کار

 قاسم : سلام! کارگر قراردادیم با 24 سال سابقه کار ! دیروز با کارفرما بر سر روز کاری جمعه حرفم شد . می گوید یا میایی سرکار یا استعفانامه بنویسی و گرنه ترک کار می زنم برایت . من هم بدلیل روزه دار بودن توانایی اضافه کاری روز جمعه را ندارم . راهنمایی بفرمائید چکارکنم ؟ استعفا ننویسید وگرنه نمی توانید از بیمه بیکاری استفاده کنید . اگر مصر است ترک کار بزند یا باید جمعه بیایید و یا اینکه به اداره کار شکایت کنید . اگر کارگاهتان کوچک است دیگر رای بازگشت به کار نمی دهند و باید فقط به فکر حقوق و مزایای باقیمانده تان باشید.

نظرات