دیه پارگی رباط پا

 ابراهیم بدبخت : با سلام ! بنده شانزدهم برج1 بر اثر جسم سخت در کارگاه رباط مچ پای چپم پاره شده بود و 50 روز تو گچ بود و پزشک قانونی تا اول برج 4 طول درمان داده است . اگر خوب شود تا اون موقع چقدر ارش تعلق می گیرد ؟ ممنون حدود تقریبی آن رابگویید  ؟

بستگی به نوع رباط و میزان پارگی دارد :

·         اگر رباط صلیبی کامل پاره شده باشد 8 درصد دیه دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

·         اگر رباط جانبی کامل پاره شده باشد 4 درصد دیه دارد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

·         اگر پارگی نسبی باشد بستگی به میزان پارگی ارش دارد .

نظرات