دیه شکستگی انگشت

 منیر توحیدی : سلام می شود درصد دیه را برایم حساب کنید . ۵۳%  درصد دیه کامل انسان بابت شکستگی بند ابتدایی انگشت شصت راست ، ۴ درصد دیه کامل بابت ارش آسیب استخوان ، ۱ درصد دیه کامل بابت ساییدگی بر اثرتصادف بوده ؟

1.     بابت شکستگی بند ابتدایی انگشت شصت راست 0.53 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 431 هزار تومان

2.     بابت ارش آسیب استخوان 4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

3.     بابت سائیدگی تصادف 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر