اعتراض به نظر کارشناس اداره کار

 مجتبی  : سلام در کار آسیب دیدم و اداره کار کارفرما را مقصر حادثه صد درصد گرفته و کار فرما به رای پزشک قانونی اعتراض کرده و در دادگاه اعتراض کرده و رفته کارشناسی ! آیا در نامه پزشک قانونی تاثیر می گذارد یا نه و دیه برایم تعلق می گیرد ؟ مرسی از راهنمای شما ؟  نه ! اعتراض ربطی به نظریه پزشکی قانونی ندارد . اما اگر درصد تقصیر ایشان کم شود به همان میزان دیه کم می شود و اگر شما صد درصد مقصر شوید دیه ای به شما تعلق نمی گیرد.

جدیدتر قدیمی تر