دیه عدم نگهداری ادرار

 انور : ممنون از لطف شما بابت حوصله ای که به خرج دادید. ولی در پزشکی قانونی علت فوت را همان که عرض کردم اعلام نموده است آیا این مورد شامل دیه واحد است یا غیر از صدمه مسری دیات سایر اعضا به صورت مجزا پرداخت می شود ؟ همچنین در بند 14 چهار مورد اعلام شده اختلال حرکتی اندامهای فوقانی ، اختلال حرکتی اندامهای تحتانی ، عدم نگهداری ادرار ، عدم نگهداری مدفوع ، آیا این چهار مورد هر کدام یک دیه کامل دارد؟ البته ظاهرا دو مورد اول بسته به شدت و ضعف اختلال دارد ؟ دو مورد اول بستگی به شدت ان دارد . هر دو مورد بعدی در صورت عدم نگهداری کامل دیه کامل دارد . زندگی نباتیی مربوط به آسیب به مغز است و بنابراین دیات مرتبط با آسیب به مغز را شامل نمی شود . تشخیص این مووع بر عهده پزشکی قانونی و کارشناسان دادگستری و نهایتا قای است .

نظرات