مقصر تصادف در سبقت

 مهدی : دوست من در حال سبقت بوده که خودرویی که قصد سبقت داشته خودش بدون توجه تصمیم به سبقت می گیرد و تصادف بغل به بغل پیش آمده و خودروی جلویی کمی جلوتر منحرف شده و سرنشین آن بعد از چند روز فوت می کند مقصر کیست ؟

1.     اینگونه نمی توان نظر داد . باید کروکی دقیق باشد تا بتوان دقیق گفت .

2.     در حالت کلی سبقت از ماشینی که در حال سبقت است خلاف است . بنابراین احتمالا دوست شما درصدی مقصر است که میزان آن بستگی به کروکی دارد .

3.     اینکه کدام خودرو به خودروی جلویی خرده است بسیار اهمیت دارد .

جدیدتر قدیمی تر