مراحل بازپس گیری سفته

 ابوالفضل : مدتی پیش از کارفرما مبلغی را به عنوان قرض گرفتم و در مقابل سفته دادم ولی پس از بازگرداندن هنوز سفته ها را به من پس نداده و مدام بهانه میاره که گم کردم . چه باید کرد . در ضمن من رو سفته ها امضا کردم ولی توضیح ننوشتم ؟  از طریق درگاه الکترونیک قضایی درخواست بازپس گیری سفته را مطرح کنید . یک ماه فرصت دارند بدهند . اگر ندادند به دادگاه شکایت کنید .

جدیدتر قدیمی تر