انتقال سابقه بیمه به تامین اجتماعی

 مریم گله بسیاری : باسلام ! حدود 14سال سابقه خدمات درمانی دارم . بازخرید شدم. برای انتقال سوابق به تامین اجتماعی چه هزینه ای باید پرداخت بشود و می توانم سال کمتری را انتقال بدهم ؟ باید ابتدا بیمه پرداز تامین اجتماعی باشید . 18 درصد دستمزد مشمول کسر حق بیمه (حق بیمه منهای کسر حق درمان و بیمه بیکاری) را باید در تعداد ماه هایی که می خواهید انتقال دهید ضرب بکنید . سپس مبلغ دریافتی از ارگان مربوطه بابت حق بیمه های پرداختی را از آن کم کنید . نتیجه حاصله را باید نقد یا اقساط پرداخت کنید . کل سابقه تان را باید منتقل کنید و نمی توانید انتخاب کنید .

نظرات