درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری قلبی

 حسن حسینی : بنده بیماری مادرزاد قلب دارم . کارت معافیت پزشکی هم بخاطر این بیماری دارم . پدرم ازکارافتاده تامین اجتماعی هست . بنده در خواست از کارافتادگی کردم ؟! آیا بنظر شما تایید می شود این ؟ بستگی به بیماری تان و EF قلب تان دارد . معاف شدن از سربازی لزوما به معنای ازکارافتادگی از نظر تامین اجتماعی نیست .

جدیدتر قدیمی تر