شکایت از پیمانکار و کارفرما

 معدنی : حادثه ای در کارگاه عمرانی بوقوع پیوسته که پیمانکار خاکبرداری به وسیله بیل مکانیکی یکی از نفرات شرکت را مورد آسیب غیر عمدی قرار داده است . برای استفاده از بیمه و گرفتن دیه، شکایت باید از پیمانکار شرکت تنظیم بشود یا از خود شرکت ؟ اگر شرکت بیمه مسئولیت دارد شکایت نکنید و با معرفینامه شرکت و مدارک بیمارستانی به بیمه مراجعه کنید . اگر ندارد برای دریافت دیه باید از طریق کلانتری یا دادسرا شکایت کنید . باید از کارفرمایتان شکایت کنید . البته قبل از آن کارشناس اداره کار باید موضوع را بررسی کند و میزان تقصیر خودتان ، کارفرما و پیمانکار را مشخص کند و هر شخص مسئول پرداخت دیه مرتبط به خود است .

جدیدتر قدیمی تر