دیه شکستگی بینی

 شهپر ابراهیمی : سلام قربان ! می شود لطفا نرخ دیه من را مشخص کنید:

1.     سه هزارم دیه کامل بابت کبودی چشم چپ

2.     سه هزارم دیه کامل کبودی بینی

3.     شش هزارم دیه کامل پلک

4.     یک درصد دیه کامل بابت حارضه بینی

5.     یک دهم دیه کامل بابت شکستگی استخوان بینی

6.     نیم درصد دیه کامل مجوعا بابت تورم بینی و چشم راست ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     810 هزار تومان

2.     810 هزار تومان

3.     1 میلیون و 620 هزار تومان

4.     2 میلیون و 700 هزار تومان

5.     27 میلیون تومان

6.     1 میلیون و 350 هزار تومان

نظرات