حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

 محمد دهقان : با سلام  ! 15 سال بصورت قراردادی در نهاد عمومی شاغلم . اضافه کار من دو سال گذشته برای چند ماه سهوا کمتر واریز گردیده است . حسابداری برای جبران و پرداخت اقدام کرده اما تامین اجتماعی به خاطر گذشت زمان بیش از 6 ماه از قبول لیست سهم بیمه سرباز می زند. آیا در صورت پرداخت و ایجاد سابقه در اسناد برای روز حسابرسی تامین اجتماعی علاوه بر سهم بیمه جریمه ای هم از اداره تابعه کم خواهد کرد یا خیر؟سپاس ؟ البته این سوال را یک بار دیگر جواب داده بودم . در چنین مواردی رویه بر این است که جریمه ای تعلق نمی گیرد . البته می توان حق بیمه را براساس ماه پرداخت و تحت عنوان دیگری به شعبه واریز کرد و مشکل را کلا حل نمود.

نظرات