محاسبه هزینه استراحت پزشکی تامین اجتماعی

 محسن خزایی : سلام ! بنده تصادف کردم . می خواهم طول درمان بگیرم . آیا حتما باید به شعبه محل کارم مراجعه کنم یا خیر از هر شعبه ای که اقدام کنم انجام می دهند . ممنون ؟ باید به شعبه بیمه تان که حق بیمه تان به آن پرداخت می شود مراجعه کنید .

جدیدتر قدیمی تر