شرایط استفاده از بیمه درمان تکمیلی

 سمیرا احمدی : با سلام ! من از اردیبهشت از شرکت آمدم بیرون و از دی ماه پارسال به مدت یکسال بیمه تکمیلی بودم و تا اردیبهشت از بیمه استفاده کردم . الان شرکت می گوید هزینه هایی که استفاده کردی ازتون کسر می شود ! در صورتیکه من اونارو زمان اشتغالم استفاده کردم ؟ اصلا بیمه تکمیلی وقتی هزینه اش از شما کم شده باشد حق شماست و هزینه های ایجاد شده با شرکت بیمه است . حق بیمه شما باید متناسب با ماه های اشتغال از شما کسر گردد مگر اینکه شرکت بیمه هزینه را یکساله گرفته باشد که در آن صورت می توانید تا پایان سال از بیمه تکمیلی استفاده نمایید .

نظرات