درخواست ازکارافتادگی براساس بخشنامه 19.1

 اکوی قلبم ۲۰درصدعملکردنشان میدهد و کمیسیون هم برم صددرصد تایید میشه که ازکارافتادگی کاملم. به نظر شما با توجه به سابقه ام از کار افتاده کلی می شوم؟ 

سابقه شما مربوط به گذشته می‌باشد و تاریخ از کار افتادگی تان مربوط به زمان حال. بنابراین نمی‌توانید از بخشنامه ۱۹ برای از کار افتادگی استفاده کنید و حقوق کامل بگیرید. تنها راهی که دارید این است که از بخشنامه 19.1 استفاده کنید و بر اساس سابقه بیمه پردازی تان حقوق بازنشستگی بگیرید که چون سابقه تان زیاد نیست حقوق تان هم زیاد نخواهد بود.


نظرات