سختی کار تراشکار درجه 2

 با سلام! نوع بیمه ام عادی برایم زده در دفترچه بیمه ثبت شده است در صورتی که من تراشکار درجه 2 بودم. از اولش با این کارفرما مشغول بکار بودند. تو لیست بیمه عناوین شغلی کارگر ساده رد کرده است. نوع بیمه ام عادی؟ در صورتی که باید اجباری باشه؟ 

شغلی که دارای سختی کار باشد را در دفترچه بیمه ثبت نمی‌کنند ولی در لیست بیمه باید عنوان شغلی تان تراشکار ثبت شود وگرنه به عنوان بیمه عادی یا کارگر ساده سختی کار به شما تعلق نمی‌گیرد. درست کردن آن هم کار سختی می‌باشد و بهتر است به کارفرما بگویید عنوان شغلی تان را شکار درجه دو ثبت کند هم برای گذشته و هم برای حال وگرنه به احتمال بسیار زیاد نمی‌توانید در آینده درستش کنید و دیگر سختی کار به شما تعلق نمی‌گیرد.


نظرات