محاسبه دیه به نرخ سال 98

آرش زند : سلام !  ۸.۵۷  درصد دیه کامل چقدر است ؟  23 میلیون و 139 هزار تومان به نرخ دیه سال 98 .

جدیدتر قدیمی تر