محاسبه دیه به نرخ سال 98

 النا  : ناحیه خراشیدگی قسمت فوقانی قدام سینه با ارش نیم درصد دیه کامله ؟ دیه فوق چقدر می شود ؟ 0.5 درصد دیه کامل به نرخ سال 98 معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان می شود.

جدیدتر قدیمی تر