چند ماه بعد از رد شدن در کمیسیون پزشکی مجددا می توان در جلسه کمیسیون شرکت کرد؟

  از بیمه پرسیدم گفت بعد از شرکت کردن در کمیسیون ۱۸ماه ریختی میتونی دوباره شرکت کنی؟ شما میگی یک سال باید بریزی نمیدونم چه جوری میشه توضیح بدی؟ بس بیمه چرا گفت میتونی؟

همانی که خودم گفتم درست است. معمولاً بعد از ۶ ماه تا یک سال بیمه پردازی مجدد بعد از تاریخ کمیسیون به راحتی می‌توانید در کمیسیون شرکت کنید بیمه اگر گفته است ۱۸ ماه اشتباه کرده است.


جدیدتر قدیمی تر