آیا دیوان عدالت اداری تاریخ ابتلاء به بیماری منجر به ازکارافتادگی را تغییر می دهد؟

 برای قاضی ملاک تعیین تاریخ بیماری منجر به ازکارافتادگی چه زمانی است؟

قاضی دادگاه دخالتی در این زمینه نمی‌کند چه دادگاه باشد چه دیوان عدالت اداری و در نهایت پرونده را برای بررسی به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی مجدداً ارجاع می‌دهد. تعیین تاریخ ابتلا به بیماری منجر به از کار افتادگی طبق رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بر عهده کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می‌باشد.


نظرات