دریافت مستمری همزمان از نیروهای مسلح و تامین اجتماعی

 فرهاد ب : سلام ! پدر بنده ارتشی بوده و سال 67 فوت کردند و من تک فرزند هستم  .مادر من مستمری بگیر پدر خود در تامین اجتماعی بود و تا سن 25 سالگی حقوق پدرم را من دریافت می کردم . بعد از این سن ، حقوق ارتش پدر من که به من می رسید قطع شد و با مراجعه به ارتش ، حقوق پدرم به مادرم تعلق گرفت و همزمان هم از ارتش و هم از تامین اجتماعی یکی حقوق شوهر یکی مستمری پدر را دریافت می کرد . اکنون ، تامین اجتماعی حقوق مستمری مادرم را قطع کرده و خواهان شکایت و پرداخت تمام این سالها شده است . می خواستم بدانم آیا این کار قانونی است ؟ ما از موضوع خبری نداشتیم ؟ چه کار باید بکنیم ؟ گرفتن مستمری مادر شما از طریق پدرشان از وقتی که دو مستمری شده اند غیر قانونی بوده است . واقعیت این است که ارتش باید حقوق مادر شما را قطع کند چون اولویت گرفتن مستمری از طریق همسر می باشد . کار تامین اجتماعی غیر قانونی است و می توانید از طریق دیوان شکایت کنید ولی در آن صورت هم به احتمال بسیار زیاد با نامه نگاری تامین اجتماعی و ارتش ، حقوق ارتش قطع می شود . در مجموع چند سالی است که با همپوشانی بیمه ها دیگر نمی توان از دو نهاد مستمری دریافت نمود .

نظرات