حق بیمه شریک طبق قانون کار

 کیا : ا سلام خواستم بدانم وقتی که بیمه را رد می کنیم  شرکای یک شرکت را می توان برای آنها حداقل حقوق را رد کنیم یا می بایست آنان را هم مانند کارفرما رد کنیم ؟ شرکای شرکت یعنی چه ؟ باید برای کارگران شرکت مطابق با عنوان شغلی شان حق بیمه پرداخت کرد .

نظرات