وکیل خوب سختی کار

 سلام! خوبی! ببخشید شما میتونید بیمه برای سال های قبل رو جور کنید؟ یا سختی کار بگیرید؟

کمی بیشتر توضیح دهید تا ببینم می‌توان کاری کرد آیا در گذشته جایی کار کردید آیا سختی کار داشته‌اید دقیقاً توضیح دهید ببینم چه چیزی می‌خواهید.


نظرات