درخواست بازنشستگی به تامین اجتماعی

 بینا : بنده سیزده سال و پنج ماه ممتد بیمه برایم پرداخت شده و الان کارفرما می گوید ندارم پرداخت کنم . باید ترک کار بزنم. اگر ترک کار زده بش ود فاصله بین بیمه می افتد و ضرر می کنم . پول هم ندارم ماهی پانصد هزار تومان پرداخت کنم . می توانم درخواست بازنشستگی بدهم ؟ سنم طبق شناسنامه چهل و هشت است . سپاسگزارم از پاسخ‌گویی ؟ نه نمی توانید . حداقل باید 20 سال سابقه داشته باشید .

جدیدتر قدیمی تر