عدم تائید بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی

 مریم گرامی : همسر من از محل کار سابقش نامه عدم نیاز دارد . به اداره کار مراجعه کرد و سپس به اداره تامین اجتماعی مراجعه کرد. در وهله اول دادخواست بیمه بیکاری را به بهانه پرداخت نکردن مابه التفاوت حق بیمه توسط کارفرما رد کردند . کارفرما حق بیمه را پرداخت کرد و در روز دادگاه مدارک پرداختی را ارائه داد . ۱۰ روز بعد اداره کار رای به رد درخواست داد . الان سوال من این است با توجه به اینکه کارفرما حق بیمه را پرداخت کرده است مشکل تامین اجتماعی چی هست که با درخواست موافقت نکرده است ؟ اداره کار موضوع را رد کرد یا تامین اجتماعی ؟ درست مشخص نکرده اید ؟! باید 1 سال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین محل کار داشته باشید و نامه عدم نیاز هم بگیرید . همین دو شرط باشد باید مقرری بیمه بیکاری تان برقرار گردد .

جدیدتر قدیمی تر