درخواست بازگشت به کار

 مهدی مقدم : اگر در حين قرارداد اخراج شوم و زمان اجراي حكم بعد از اتمام قراردادم صادر شوم مي توانم خسارت اخراج كار بگيرم و به كار برنگردم ؟  چیزی به اسم خسارت اخراج از کار نداریم . شما باید درخواست بازگشت به کار دهید و اگر رای بازگشت به کار بگیرید حق الزحمه ایام بیکاری باید به شما پرداخت شود و شما هم باید به سر کار برگردید .

جدیدتر قدیمی تر