افزودن سوابق بیمه تامین اجتماعی

 هورشید : من از تیرماه 1386 تا تیرماه 1387 به صورت پروژه ای در پژوهشگاه میراث فرهنگی مشغول به کار بوده ام و بعد از آن قرارداد انجام کار معین و سپس بر اساس آزمون استخدام ادواری کارشناس پیمانی شده ام . آیا امکان دارد با پرداخت حق بیمه قرارداد پروژه ای خود ، آن را به سوابق بیمه ای ام اضافه نمایم ؟ اگر بیمه تان مقطوع باشد و مدارک قرارداد پروژه ای تان و کارفرما و پیمانکارش مشخص باشد امکان این کار وجود دارد . به شعبه بیمه قسمت درامد مراجعه کنید .

نظرات