حقوق خادم مسجد چقدر است؟

 با سلام!  حقوق خادم مسجد در ماه چقدر باید باشد و اگر مسجد خانه در اختیار خادم و خانواده اش قرار دهند چقدر است؟ با تشکر؟

معمولاً حقوق خادم مسجد توافقی است اما اگر کار به مراجع قانونی برسد حداقل حقوق قانون کار برای ۴۴ ساعت کار در هفته باید به وی پرداخت شود. اگر خانه به خادم مسجد داده شود موضوع توافقی است و اگر توافقی صورت نگرفته باشد نمی‌توان بابت آن حقوق وی را کم کرد.


نظرات