عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری توسط تامین اجتماعی

 خلاصه من چند بار حکم اجرا زدم به دیوان عدالت اداری حکم من این روند پرونده من است. درخواست مستمری کردم گفتم کار افتادگی زده بودند  بهم ندادند گفتند حداقل باید ۱۰سال بیمه داشته باشی. من هم شکایت کردم به دیوان عدالت اداری رای به من داده است . قبول داری؟ ۶سال و ۲ماه بیمه اجتماعی دارم؟

رای به نفع تان بوده است. برای چی دوباره شکایت کردید. با همان رای قبلی دیوان عدالت اداری می توانید بازنشسته شوید.


نظرات