اعتراض به رای کمیسیون بدوی تامین اجتماعی

 بنظرتون دادخواستی که دادم دادگاه تجدید نظر دیوان تاثیری دارد؟

احتمالاً منظور از دادخواست به دادگاه تجدید نظر کمیسیون تجدید نظر بوده است که شرکت کردید در این گونه موارد معمولاً دادخواست شما بررسی نمی‌شود بلکه پرونده پزشکی شما و مدارک و معاینات و آزمایشات شما چه قدیمی و چه جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد تا صحت رای بدوی مورد تایید قرار گیرد. سعی کنید مدارکی ارایه کنید که در کمیسیون بدوی ارایه نکرده اید.


جدیدتر قدیمی تر