مزایای بیمه حرف و مشاغل آزاد

 مهدی ملکی : آیا بیمه مشاغل آزاد که مجرد هستم و بیست سال سابقه دارم با صرفه است ؟ بله خوب است . اگر هیچ بیمه ای ندارید خوب است . بعد از ازدواج می توانید بیمه اختیاری اش کنید . اگر هم جایی کار پیدا کردید می توانید بیمه اجباری اش کنید .

جدیدتر قدیمی تر