دیه هماتوم

 ساریز : در نامه پزشکی قانونی آمده:

1.     هماتوم وسیع روی پای چپ

2.     شکستگی استخوان کف پایی دوم پای راست و دوماه دیگر جهت بررسی و اعلام نظر ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     احتمالا 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر