اعتراض به رای هیات حل اختلاف

 شافعی : به رای جلسه حل اختلاف می شوده اعتراض زد ؟ در داخل اداره کار دیگر نه . تنها می توان از طریق دیوان عدالت اداری در این زمینه اعتراض نمود .

نظرات