دیه شکستگی استخوان ران

 علی : می خواستم میزان دیه زیر را واسم حساب کنید :

1.     سه جراحت در حال التیام نوک بینی ، پلک فوقانی چشم راست و زیر چشم راست

2.     جراحت بخیه شده (دامیه) لب پایین

3.     تجمع خون و هوا در فضای جنب سمت راست قفسه سینه که تحت تعبیه لوله سینه ای در سمت راست قرار گرفته و ارش آن جمعا به میزان ۲.۵ درصد ارزش دیه کامل انسان تعین می گردد .

4.     شکستگی دنده ششم سمت راست قفسه سینه (غیر محیط قلب) بدون عیب التیام یافته است .

5.     شکستگی ثلث فوقانی استخوان ران سمت چپ که تحت تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته و بدون عیب التیام یافته است.

6.     خونریزی و کوفتگی متعدد بافت مغزی که ارش آنها جمعا به میزان ۵ درصد دیه انسان کامل تعیین می گردد .

7.     ارش آسیب بافت نرم ران چپ ناشی از تعبیه ابزار ارتوپدی به میزان ۳ درصد دیه کامل ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     نوع جراحات مشخص نشده است . اگر حارصه باشد مجموعا 3 درصد دیه دارد معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان .

2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان .

3.     5.2 درصد دیه کامل معادل 14 میلیون و 40 هزار تومان.

4.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان .

5.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان .

6.     5 درصد دیه کامل معادل 13 میلیون و 500 هزار تومان .

7.     3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان .

جدیدتر قدیمی تر