دیه کبودی و خراشیدگی

 علی یوسفی :

1.     کبودی گیجگاه چپ

2.      خراشیدگی آهیانه راست (حارصه)

3.      سائیدگی عمق دار با خونریزی در سر (دامیه)

4.      کبودی و خراشیدگی در تحتانی خارجی گردن (حارصه)

5.      خراشیدگی در خلف شانه چپ (حارصه)

6.      کبودی در میانی خلف سینه

7.     خراشیدگی در تحتانی خلفی بازوی چپ (حارصه)

8.      خراشیدگی در تحتانی ساعد دست چپ (حارصه)

9.      کبودی آرنج چپ

10.  کبودی و خراشیدگی منقطع در فوقانی ساعد دست چپ (دو حارصه)

11.  کبودی آرنج راست

12.  خراشیدگی در فوقانی ساعد دست راست (حارصه)

13.  کبودی های خفیف در زانوی چپ 2 عدد

14.  قرمزی ملتحمه چشم راست دارند که می تواند از پذیرش بیمارستانی حادث شده باشد و نیاز به معاینه مجدد ندارند و ارش تغییر رنگ گیجگاه چپ به صورت کبودی معادل سه دهم درصد (3/.%) دیه کامل انسان و ارش خراشیدگی حارصه درخلف شانه چپ معادل نیم درصد (5/.%) و ارش خراشیگی حارصه در تحتانی خارجی گردن سمت چپ به طرف شانه (1%) دیه کامل انسان و ارش تغییررنگ ملتحمه چشم راست معادل پانزده صدم درصد (15/.%) دیه کامل انسان تعیین می گردد و سایر موارد دیه خاص خود را دارند ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

2.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

3.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

4.     1.3 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 550 هزار تومان

5.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

6.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

7.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

8.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

9.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

10. 1.15 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 105 هزار تومان

11. 0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

12. 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

13. 0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

14. 0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان بابت ملتحمه چشم راست

جدیدتر قدیمی تر