دیه حارصه

 میرحسین : با سلام لطفا درصد دیات زیر را محاسبه کنید :

1.     خراشیدگی (حارصه) سمت راست صورت

2.     کبودی سمت راست گردن

3.      جراحت (دامیه) بند میانی انگشتان ۲ و۳ و ۴ دست راست

4.     تورم متوسط انگشت دوم دست راست که ارش آن سه دهم درصد دیه کامل انسان تعیین می گردد .

5.     بریدگی (دامیه) ساعد راست که در اثر برخورد جسم نوک تیز (مورد۵) و سخت (بقیه موارد)حادث شده است.تشکر ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

2.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

3.     0.2 درصد دیه کامل معادل 540 هزار تومان

4.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

5.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

نظرات