دریافت مستمری همسر

 مهدیه : با سلام ! بنده مجرد و نزدیک به دو سال بیمه مشاغل آزاد تأمین اجتماعی هستم. آیا پس از بازنشستگی می توانم به طور همزمان مستمری خودم و پدرم که بازنشسته فرهنگی می باشد را دریافت نمایم. آیا در صورت امکان پذیر بودن چنین موردی در زمان کنونی ، ممکن است تا سال های آینده این امکان براداشته شود؟ با سپاس  ؟ نه ! پس از بازنشستگی نمی توانید هر دو مستمری را بگیرید . طبق قانون فعلی تنها زمانی می توانید مستمری پدرتان را بگیرید که شاغل نباشید و ازدواج هم نکرده باشید . ضمنا قوانین ممکن است عوض شود ولی معمولا قوانین بیمه ای رو به سخت شدن است نه راحت شدن .

نظرات