دیه قطع عضو

 علی : سلام ! من تقریبا ۵ ماه پیش در حین کار در شرکت دستم زیر دستگاه رفت و بعد از ۴ عمل از ساعد قطع شد. آرنج من هم دچار در رفتگی شد . تا خود آرنج زیر دستگاه رفته است. آخرین عمل من گرفت بوده که از پا پوست برداشته و روی دستم پیوند زدند.

می خواستم ببینم

1.     دیه قطع عضو

2.      دیه ارش

3.      دیه محدودیت حرکت آرنجم که تقریبا نصف تحرک دارد

4.      دیه دررفتگی آرنجم چقدر است و چیز دیگه ای تعلق می گیرد ! با تشکر ؟

پاسخ به سوال فوق به صورت زیر است :

1.     بابت قطع ساعد 50 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 135 میلیون تومان

2.     بابت گرفتن بین 2 تا 5 درصد دیه کامل ،  ارش تعلق می گیرد .

3.     بابت در رفتگی آرنج احتمالا 4 درصد دیه کامل تعلق می گیرد .

جدیدتر قدیمی تر