آیا شاهد مدرک محسوب می شود ؟

 جوادی منش : با سلام و خدا قوت ! چرا در اثبات دعاوی کارگری ، به "شهادت شهود" توسط هیئت های حل اختلاف کار توجه مناسبی نمی شود؟ آیا مشکل قانونی وجود دارد یا رویه این است؟ کارگران بیچاره ای که جز شهادت "شاهد" مدرکی برای اثبات ادعای اشتغال و کارکرد خود ندارند، چه گناهی دارند؟ مگر وظیفه هیئت های مذکور احراز حق و حقیقت موضوع نیست ؟ شاهد دیگر اهمیت چندانی ندارد چون به راحتی بسیاری از این موضوع استفاده می کنند و حقیقت را وارونه جلوه می دهند . دستور قانونی در این زمینه وجود ندارد ولی رویه بر این اساس است و صرفا مدارک مکتوب مورد بررسی قرار می گیرد .

نظرات