دیه سوختگی دست و صورت

 اصغر : سوختگی هر دو دست به همراه کل صورت و گوش راست ، عمل پیوند پوست جنین به صورت انجام شده و عمل پیوند پوست ران پا به دستها در نوبت بعد انجام می شود . مقدار دیه یا ارش تقریبا چقدر است؟ با تشکر ؟

1.     حدود 27 درصد سوختگی دارد ولی نگفته اید از درجه چند بوده است . میزان دیه برابر است با 36 میلیون و 450 هزار تومان ضربدر درجه سوختگی

2.     بابت عمل گرافت پوست هم ارش تعلق می گیرد .

جدیدتر قدیمی تر