آیا بیمه درمانی همسرم قطع می شود؟

 اگر بیمه زنان خانوار بشه بیمه درمانش که از طرف شوهرش شده قطع میشه؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اگر بیمه شوهرتان تامین اجتماعی باشد نه قطع نمی‌شود. اما اگر بیمه ایشان تامین اجتماعی نباشد معمولا چند ماه یکبار متوجه می‌شود و احتمالاً بیمه درمانی شما را قطع می‌کنند.


جدیدتر قدیمی تر