حداقل و حداکثر اضافه کار پرستار

 فرزانه م : حداکثر ساعت اضافه کاری چقد ر است برای پرستاری ؟ چون شنیدم بیشتر از یک حدی شیفت بایستی اضافه کار حساب نمی کنند و پول نمی دهند و اینکه برای پرستار طرحی مرخصی های ماهانه ذخیره می شود یا بهتره روزهای آف را مرخصی رد کنه تا یک شیفت حساب بشود ؟  

1.     ماهیانه 80 ساعت می توانید اضافه کار داشته باشید .

2.     مرخصی روزهای آف شیفت حساب نمی شود .

جدیدتر قدیمی تر