هزینه آندوسکوپی با بیمه تامین اجتماعی

 ترکاشوند : هزینه آندوسکوپی معده با بیمه ایرانیان چقدر است ؟ آندوسکوپی انواع مختلف دارد و هر کدام هم مبلغی جداگانه دارد . هزینه آندوسکوپی ساده معده در سال 98 حدود 180 هزار تومان است.

جدیدتر قدیمی تر