حقوق ازکارافتادگی تامین اجتماعی چقدر است؟

 سلام! 21 سال سنوات پرداخت حق بیمه دارم و مدت 5 ساله تحت درمان هستم. اعصاب و روان دوقطبی! اگر بخواهم تشکیل پرونده از کارافتادگی بدهم و کمیسیون هم قبول کرد. مستمری ماهیانه چند میدهند؟

بستگی به حقوق و مزایای دریافتی تان در دو سال آخر دارد. اگر حق بیمه را به صورت حداقلی پرداخت می‌کنید و امسال هم بازنشسته شوید حدود ۶ میلیون تومان حقوق بازنشستگی می‌ گیرید.


جدیدتر قدیمی تر