درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری سارکوئیدوز

 برای از کار افتادگی چه مدارکی نیاز است؟ من ۴۲ سالمه و۱۲ سال سابقه بیمه دارم. بیماری خود ایمنی ،التهابی دارم .روده راستم ۱۰ سانت التهاب دارد پرده مغزم هم التهاب دارد.سردردهای شدیدی دارم.افسردگی حاد شدیدی هم دارم .دیسک کمر خفیف  هم دارم. مهرهای L4.L5 خفیف دارم.یکماه در بیمارستان بخاطر سردرد که مغزم ۱۰سی سی خونریزی مغزی کردم دکترها تشخیص دادن بیماری التهابی خود ایمنی .سارکوئیدوز ویرایش رودهام بیماری کرون .از سربازی هم بعد از یک ماه آموزشی به خاطر اعصاب و روان .اختلال شخصیت فردی معاف شدم.تاندون شانه راستم هم نیمه پاره است. الان هم تحت نظر دکتر اعصاب روان هستم .و دکتر التهابی هستم. با وجود این همه بیماری می توانم از کار افتادگی بگیرم؟ افسردگیم هم خیلی اذیتم می کنه؟! باید چیکار کنم از کجا شروع کنم؟ 

احتمال از کارافتادگی تان زیاد است ولی قطعی نیست. بابت افسردگی باید بستری بیمارستان اعصاب و روان داشته باشید تا درصد بگیرید. بابت سارکوئیدوز باید شدت بیماری تان در دوران بیمه پردازی به بعد باشد. از طریق سایت eservices.tamin.ir باید اقدام نمایید. بهتر است وکیل خوبی در این زمینه بگیرید.          


نظرات