درخواست ازکارافتادگی به علت کاهش میزان بینایی چشم

 سلام! من بیمه کارگران ساختمانی در رشته لوله گاز هستم با 14سال سابقه چند ساله لنز گذاشتم اما هر ماه کاهش دیدم کمتر میشه چه راهی هست از بیمه بابت از کار افتادگی استفاده کنم؟

اگر بخواهید تنها براساس بیماری چشمی ازکارافتاده شوید باید در حد نابینایی یک چشم و دید بسیار ضعیف چشم دیگر باشید وگرنه ازکارافتاده نمی شوید.


جدیدتر قدیمی تر